Logo FNP

FNP Dongeradiel

Frysk | Nederlands

FNP Dongeradiel

Frysk | Nederlands
04-07-2018 - FNP : Holwert oan See pracht kâns
Op inisjatyf fan de FNP Noardeast-Fryslân , wurdt yn alle rieden dus sawol yn Ferwerderadiel , Kollumerlân as Dongeradiel in moasje ynbrocht om regiobreed it belang fan it projekt Holwert oan See te ûnderskriuwen. Yn Dongeradiel waard de moasje stipe troch alle fraksjes.

16-01-2018 - FNP stelt fragen oer it Kleansortearsintrum yn de Wissel
Inne Bilker hat fragen steld oer de wurkgelegenheid by it sintrum. Der binne minder plakken beskikber dan tasein is.

25-12-2017 - Lokkich Nijjier
It bestjoer en de fraksje fan FNP Dongeradiel winsket elts in sûn en lokkich 2018.

16-08-2017 - Inisjatyfútstel "Tiny Houses" troch FNP
Riedslid Jaap Postema hat in inisjatyf útstel dien oangeande Lytse Húskes.

07-07-2017 - Us Sintrale As en Majorca
Yn it ferline hearden jo noch wolris wat tsjinstân op de dyk mar hjoed de dei bin we der bliid mei.
Ek as FNP ha we der yn it ferline ‘dapper’oan mei dien.
My skeelt it no elke dei in heal oere reistiid nei myn wurk yn Drachten. De foarstanners hienen gelyk de dyk is in foarútgong foar ús regio.

23-05-2017 - Greidefûgels
Op tiisdei 23 maaie hat de ried en it kolleezje in prachtige greidefûgel ekskursje belibbe.

02-01-2017 - Restauraasje skoarstien Eastrum moat gjin flagge op strontpream wurde
De provinsjale subsydzje foar it opknappen fan de fabrykspiip yn Eastrum is in opstekker. .
De FNP Dongeradiel is bliid dat de provinsje Fryslân mei in subsydzje fan € 72.000,00 fierder ferfal fan it ryksmonumint , de unike stienfabryk te Eastrum en dan spesifyk de skoarstien te foarren komme wol

23-12-2016 - Lokkich 2017 tawinske
It bestjoer en de fraksje winsket eltsenien noflike feestdagen ta en in lokkich 2017.

03-11-2016 - FNP sizzen by it fêststellen Begrutting 2017
Lolke Folkertsma spruts út namme fan de FNP de folgjende tekst út by it fêststellen fan de begrutting 2017.

01-11-2016 - FNP Dongeradiel : nulmjitting in eask
De FNP Dongeradiel hat soargen oer de foarnommen gasboarring yn Ternaard.Lokkich is it boarjen nei gas fanôf it Waad ferbean mar no wurdt der fanôf de fêste wâl boarre nei gas. It saneamde skeanboarjen.Dat soks gefolgen hawwe kin foar natuer en gea en ús besit lit him riede.

19-05-2016 - AZC op'e lange baan ?
De FNP Dongeradiel heeft vragen aan het college van B & W gestuurd over de vestiging van een AZC in Dokkum . Raadslid Inne Bilker is " der net gerêst op " . Het COA kan zo als rondom in Nederland ervaren wordt de organisatie en opening van AZC's niet aan . " wy hawwe soargen oft in fêstiging fan in AZC yn Dokkum yn it foarjier fan 2017 , noch wol helber is , neffens Inne Bilker . De FNP vraagt in een 5 tal vragen wat de oorzaak van vertraging is en of een vestiging in Dokkum nog reëel is.

31-12-2015 - Karbidsjitten goed organisearre tradysje
De riedsleden fan de FNP Dongeradiel hawwe op Aldjiersdei in karbidsjittoer makke.

29-12-2015 - Nijjierswinsk 2016
Fraksje en Bestjoer winsket eltsenien in lokkich en sûn 2016.

09-12-2015 - Koalysje Dongeradeel wer op sterkte
Algemeen Belang Dongeradeel (ABD) sil as tredde partij diel útmeitsje fan it kolleezje fan de gemeente Dongeradeel.

26-11-2015 - Op inisjatyf FNP Rie ienriedich foar digitalisearring bûtengebiet.
Tagelyk de oprop om mei Skiermûntseach, It Amelân , Dantumadiel en Kollumerland ca in helder sinjaal ôf te jaan rjochting DS en PS fan Fryslan . In royale subsydzje, eventuele garânsjestelling foar in liening troch de provinsje Fryslan kin de digitalisearring tichterby bringe. Lês de ynbrochte moasje

Argyf

Stypje ús Wurd lid

Kontakt mei de FNP:

It Partijhûs
Obrechtstrjitte 32
8916 EN Ljouwert

Antwurdnûmer 5034
8900 VB Ljouwert
058-2131422

fnphusfnp.frl

Ynlogge foar leden | ANBI

Kontakt mei de FNP:
It Partijhûs | Obrechtstrjitte 32 | 8916 EN Ljouwert | Antwurdnûmer 5034 | 8900 VB Ljouwert
058-2131422 | fnphusfnp.frl

© 2018 FNP | SkarWeb.frl (website) | Skelp (foarmjouwing)