Logo FNP

FNP Dongeradiel

Frysk | Nederlands

FNP Dongeradiel

Frysk | Nederlands
29-03-2018 - Reaksje Gemeynt op skriuwen FNP
Hans Warmenhoven fan Gemeynt hat reageard op it fersyk fan de FNP Dongeradiel om de byienkomst te ferpleatsen nei in oar momint.It wie de hear Warmenhoven net dúdlik dat "Lolke" in jongesnamme is.

28-03-2018 - Fryslân: Fragen yn Steaten - Oergong gasputten fan NAM nei Vermilion
Wopke Veenstra: geane de ôfspraken mei de regio oer de gaswinning fan de NAM ien op ien oer nei Vermilion?

28-03-2018 - Fryslân: Vragen in PS - Overgang gasputten van NAM naar Vermilion
Wopke Veenstra: gaan de afspraken met de regio over de gaswinning van de NAM één op één over naar Vermilion?

27-03-2018 - Fryslân: FNP en CDA: brûk tafaller Ofslútdyk foar ferbreedzjen slûs Koarnwertersân
Okkerdeis die bliken dat der in tafaller is fan 81 miljoen by de oanbesteging fan it wurk oan de Ofslútdyk. Steateleden Johan Tjalsma (CDA) en Klaas Fokkinga (FNP) tsjinje in moasje yn.

27-03-2018 - Fryslân: FNP en CDA: benut meevaller Afsluitdijk voor verbreden sluis Kornwerderzand
Recent bleek er een meevaller te zijn van 81 miljoen bij het aanbesteden van het werk aan de Afsluitdijk. Statenleden Johan Tjalsma (CDA) en Klaas Fokkinga (FNP) dienen een motie in.

26-03-2018 - Fryslân: Jild Waadfûns behâlde foar de regio
Jild fan it Waadfûns moat ek nei 2026 beskikber bliuwe foar de regio. Dat fynt de FNP yn Provinsjale Steaten. Steatelid Wopke Veenstra komt mei in moasje hjiroer yn de gearkomste fan 28 maart.

26-03-2018 - Fryslân: Geld Waddenfonds behouden voor de regio
Geld van het Waddenfonds moet ook na 2026 beschikbaar blijven voor de regio. Dat vindt de FNP in Provinciale Staten. Statenlid Wopke Veenstra komt met een motie hierover in de vergadering van 28 maart.

24-03-2018 - FNP stipet Ternaard oer tiidstip byienkomst oer gaswinning
Ternaard is lilk oer de dei en it tiidstip fan in byienkomst oer de gaswinning.
De FNP stipet it doarp en skriuwt de organisator oan.

15-03-2018 - Fryslân: OSF tiidskrift Locomotie no online
Yn dizze Locomotie wer in soad FNP: Durk Stoker as OSF-foarsitter, Cees van Mourik oer it referindum Sleepwet, Hindrik ten Hoeve oer de Donorwet, Sicco Rypma oer de FNP tema-jûn Lânbou.

14-03-2018 - Fryslân: FNP mei 6 minsken nei EFA-kongres yn Beieren
Op 13 en 14 april 2018 sil de FNP mei 6 minsken dielnimme oan it EFA-kongres yn Landshut (Beieren). Op dizze jierlikse saneamde General Assembly fan de Europeeske regionale partijen komme nei ferwachting hûnderten dielnimmers út tsientallen Europeeske regio's.

12-03-2018 - Fryslân: Lit dy gjin Haachske dreamen oansmarre
It kabinet hat in tal 'swiergewichten' ynset om mei de hjoeddeistige minister fan EZ in plan te ûntwikkeljen foar de reduksje fan it CO2-nivo. Derby fertsjintwurdigers fan de yndustry, lânbou, bedriuwslibben en út de politike partijen VVD, GroenLinks en PvdA. In opmerklike kar mei in heech Rânestêd-gehalte. Krekt by de neamde partijen is op lannelik nivo de lêste desennia kwalik fisy ûntwikkele en al hielendal gjin blikferbreding dy't perfoarst nedich is foar in sûne enerzjy-takomst.

05-03-2018 - Fryslân: Ferkiezingen gemeenterieden 21 maart - Frijbûtser fan maart no online
Partijfoarsitter Van Mourik winsket alle leden, kandidaten, ôfdielings, kommisjes en oaren dy't yn it spier binne foar de riedsferkiezings in goede tarieding en in prachtige útslach ta.

26-02-2018 - Fryslân: Diskusjejûn referindum Sleepwet 1 maart It Hearrenfean
De FNP organisearret yn de mande mei de OSF in diskusjejûn oer de sleepwet. Hjirby giet it net sasear om wa’t gelyk hat, mar om it foarmjen fan in eigen oardiel hjiroer.

23-02-2018 - Fryslân: 24 febrewaris - Manifestaasje tsjin gaswinning yn Grinslân en Fryslân
Om in sterke fûst te meitsjen tsjin gaswinning en de skealike gefolgen hjirfan organisearje de gearwurkjende regionale OSF-partijen FNP, Groninger Belang en Partij voor het Noorden in manifestaasje.

19-02-2018 - Fryslân: Gjin gegriem yn Fryske grûn mei kearnôffal
De FNP hat noed dat it Ryk de opslach fan kearnôffal yn Fryslân trochsette wol. De partij wol dat de provinsje fêsthâldt oan it Streekplan. Dêr stiet dat wy gjin opslach fan kearnôffal, CO2 of oare frjemde stoffen yn de Fryske boaiem wolle. Steatelid Wopke Veenstra stelt mûnlinge fragen oer de kwestje yn Provinsjale Steaten fan 21 febrewaris.

Argyf

Stypje ús Wurd lid

Kontakt mei de FNP:

It Partijhûs
Obrechtstrjitte 32
8916 EN Ljouwert

Antwurdnûmer 5034
8900 VB Ljouwert
058-2131422

fnphusfnp.frl

Ynlogge foar leden | ANBI

Kontakt mei de FNP:
It Partijhûs | Obrechtstrjitte 32 | 8916 EN Ljouwert | Antwurdnûmer 5034 | 8900 VB Ljouwert
058-2131422 | fnphusfnp.frl

© 2018 FNP | SkarWeb.frl (website) | Skelp (foarmjouwing)