Logo FNP

FNP Dongeradiel

Frysk | Nederlands

FNP Dongeradiel

Frysk | Nederlands
Gemeenteriedsferkiezings 19 maart 2014.
De folgjende leden wiene kandidaat foar de gemeenteriedsferkiezings fan 19 maart 2014.

1. Pytsje de Graaf - van der Meer, Ternaard

2. Fedde Breeuwsma, Dokkum

3. Lolke Folkertsma, Dokkum

4. Jaap Postema, Dokkum

5. Klaas Fokkinga, Nes

6. Ernst Meinsma, Nes

7. Inne Bilker, Dokkum

8. Nynke Witteveen, Dokkum

9. Renze Holwerda, Eanjum

10. Harm Kamstra, Holwert

11. Anneke Bilker, Raard

12. Anneke Verbeek, Mitselwier

13. Jelle Auke Vrieswijk, Hantum

14. Janneke Themmen- Westra, Easternijtsjerk

15. Jacob van der Ploeg, Dokkum

16. Anke Bijlsma, Nes

17. Minne Boelens, Dokkum

18. Ella Folkertsma-Dijkstra, Dokkum

19. Thom Feddema, Raard

20. Rika de Jong - Woudwijk, Hantumhuzen

21. Tseard Wilman, Ie

22. Ciska Dijkstra, Foudgum

23  Jeltsje de Vries, De Lytse Jouwer

34  Joop Linthof (†), Ingwierrum

26  Rienk de Graaf, Ternaard

27. Hielke Idsardi, Moarre

28. Ykje van der Wal- de Vries, Holwert

29. Jan Visser, Waaksens

30. Tytsy Willemsma, BoarnwertStypje ús Wurd lid

Kontakt mei de FNP:

It Partijhûs
Obrechtstrjitte 32
8916 EN Ljouwert

Antwurdnûmer 5034
8900 VB Ljouwert
058-2131422

fnphusfnp.frl

Ynlogge foar leden | ANBI

Kontakt mei de FNP:
It Partijhûs | Obrechtstrjitte 32 | 8916 EN Ljouwert | Antwurdnûmer 5034 | 8900 VB Ljouwert
058-2131422 | fnphusfnp.frl

© 2018 FNP | SkarWeb.frl (website) | Skelp (foarmjouwing)